Bérleti feltételek

//Bérleti feltételek
Bérleti feltételek2021-04-16T12:25:28+00:00

Sze-kat Kft. Bérbeadással kapcsolatos
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

  1. Általános rendelkezések

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed a Sze-kat Kft.-re (székhely: 7622 Pécs, Nyírfa u. 18. cégjegyzékszám:02-09-065572, adószám:11560230-2-02, telefon: +36209336783, e-mail: info@sze-kat.hu, képviselő: Szentes József ügyvezető) mint bérbeadóra (továbbiakban Bérbeadó), valamint a Bérbeadóval bérleti szerződést létesítő fogyasztóra, mint bérlőre (továbbiakban Bérlő).
1.2 Jelen ÁSZF a Bérbeadó és Bérlő (továbbiakban együttesen: felek) között létrejött bérleti szerződéssel továbbiakban: Bérleti Szerződés) együtt határozza meg a felek jogait és kötelezettségeit. Jelen ÁSZF a Bérleti Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés között az együttes értelmezést kizáró ellentmondás van, úgy a Bérleti Szerződés rendelkezései az irányadóak.
1.3 A Bérleti Szerződés feltételei szerinti eseti megrendelések (továbbiakban: Megrendelés) alapján a Bérbeadó a Bérleti Szerződésben meghatározott típusú állvány- és zsaluanyagokat (továbbiakban: bérelt anyag) ad át a Bérlőnek, a Bérlő pedig megfizeti ezek ellenértékét (továbbiakban: bérleti díj).
1.4 Bármelyik szerződő fél a Bérleti Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondhatja, amennyiben a másik szerződő fél a Bérleti Szerződésben és/vagy az irányadó jogszabályokban foglalt kötelezettségét súlyosan, vagy ismétlődő jelleggel megszegi.
1.5 Jelen ÁSZF rendelkezéseitől csak mindkét fél aláírásával ellátott okiratban lehet eltérni, melynek kifejezetten utalni kell arra, hogy szerződő felek akarata az ÁSZF-től való eltérésre irányul.
1.6 A Bérbeadóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a fogyasztó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Bérbeadót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Bérbeadó székhelye szerint illetékes békéltető testület: Baranya Megyei Békéltető Testület 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109
1.7 A Bérlő reklamációit, panaszait az info@sze-kat.hu e-mail címen, illetve a +36209336783-as telefonszámon teheti meg.
1.8 A jelen ÁSZF-ben és a Bérleti Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
1.9 A Bérbeadó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t.

  1. Anyagok bérlése

2.1 A Bérleti Szerződés tárgyát képező bérelt anyag Megrendelését írásban vagy személyesen kell a Bérbeadónak előterjeszteni. Az írásban közölt Megrendelésre Bérbeadó írásban ad visszaigazolást.
2.2 A Megrendelésnek a következő adatokat kell tartalmaznia: a megrendelt anyag mennyiségét, típusát a megrendelt anyag felhasználásának pontos helyét és címét a bérleti idő kezdetét és végét.
2.3 A Bérleti Szerződés időbeli hatálya a benne meghatározott időtartamig tart. A bérleti idő időtartamába beletartozik a bérelt anyag elszállításának, illetve visszaszállításának napja is. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti idő meghosszabbítása iránti igény merülne fel, Bérlő a meghosszabbítási igényét legalább a Bérleti Szerződés lejárata előtt 2 munkanappal köteles bejelenteni a Bérbeadó részére. A bérleti idő meghosszabbítása kizárólag az eredeti Bérleti Szerződés módosításával válik hatályossá. A Bérlő köteles a meghosszabbított bérleti időre meghatározott bérleti díjat a módosított Bérleti Szerződés megkötésével egyidejűleg megfizetni.
2.4 A Bérleti Szerződés megkötésének személyi és tárgyi feltételei:
Jogi személy Bérlő esetében: adatbekérő kitöltése, a cég képviseletére jogosult személy aláírási címpéldánya, személyi azonosításra alkalmas okmánya és lakcímkártyája. A cég nevében eljáró más személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása, személyi azonosításra alkalmas okmánya és lakcímkártyája.
Magánszemély Bérlő estében: adatbekérő kitöltése, személyi azonosításra alkalmas okmánya és lakcímkártyája
2.5 A bérleti díj a bérlet időtartamának, illetve a bérelt anyag napi bérleti díjának megfelelően kerül meghatározásra. A bérleti díj minimális összege állványanyag esetén: 10.000.-Ft.+ÁFA zsaluanyag esetén: 5.000 Ft. +ÁFA Bérbeadó a Bérleti Szerződés megkötésével egyidejűleg egyedileg megállapított kauciót kérhet Bérlőtől, aki köteles ezt készpénzben vagy azonnali átutalással megfizetni. A kaució Bérlő részére visszajár a bérelt anyag hiánytalan, megfelelő állapotú és tisztaságú visszaszállításakor. A bérleti díj a bérelt anyag Bérleti Szerződésben megjelölt időpontban a Bérbeadó telephelyén (7622 Pécs, Nyírfa u. 18.) történő rendelkezésre bocsátását tartalmazza. A bérleti díjat a Bérleti Szerződés aláírásakor kell megfizetni készpénzben vagy azonnali átutalás formájában. A Bérbeadónak van lehetősége átutalási számla kibocsátására későbbi fizetési határidővel. Amennyiben Bérlő a fizetési határidőt 8 nappal túllépi, Bérbeadó jogosult a Bérleti Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani és a bérelt anyag kiadását követelni. Bérlő köteles a késedelembe esés napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155 §-ában rögzített éves mértékű késedelmi kamatot megfizetni. A Bérleti Szerződés felmondásával, illetve a bérelt anyag visszaszállításával járó költségeket a bérlő köteles megtéríteni.
2.6 A Bérleti Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez anyagszállító lista /amely teljesítés igazolásnak minősül/ készítése és annak a felek általi aláírása szükséges. A Bérbeadó a bérelt anyagról anyagszállító listát állít ki, amely tartalmazza a bérelt anyag megnevezését és mennyiségét darabszámban. A Bérbeadó köteles a bérelt anyagot kifogástalan műszaki állapotban átadni. A Bérlő a bérelt anyagot az átvétel során megvizsgálja, az anyagszállító lista aláírásával elismeri és igazolja az anyag kívánt minőségben és mennyiségben való átvételét. Az anyagszállító lista aláírására jogosult egyrészről Bérbeadó erre feljogosított munkavállalója, másrészről Bérlő részéről a Bérleti Szerződés aláírója, illetve az általa erre teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással erre felhatalmazott képviselője. Bérlő az anyagszállító lista aláírása után mennyiségi vagy minőségi reklamációval nem élhet. A bérelt anyag ki- és visszaszállításakor a Bérlő vagy az általa teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással ellátott személy köteles jelen lenni. Ha ki- és visszavételkor Bérlő nem biztosítja a fenti két személy valamelyikét, az anyagszállító lista ki- és visszavételre vonatkozó része Bérbeadó részéről akkor is felvételre kerül. Ebben az esetben az anyagszállító lista ki- és visszavételre vonatkozó részében foglaltakat Bérlő aláírása nélkül is elfogadottnak tekinti Bérbeadó, és a Bérlőt terheli a hiányokért és a nem megfelelő állapotban visszaszállított anyagokért a felelősség. Az anyagszállító lista két példányban készül, melyből egy példány a Bérbeadót, míg egy példány a Bérlőt illeti.

  1. Bérlő jogai és kötelességei

3.1 A Bérlő köteles a bérelt anyagot rendeltetésszerűen használni. A bérelt anyag használatával kapcsolatos valamennyi felmerülő költséget a Bérlő köteles viselni.
3.2 A bérelt anyag használatára vonatkozó jogszabályok betartása, a védőintézkedések megtétele és a biztonsági előírások betartása a Bérlőt terheli. A Bérlő a bérelt anyagot a saját felelősségére használja és betartja a vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat, ágazati szabványokat, a bérelt anyagok alkalmazási előírásait.
3.3 Bérlő köteles a bérelt anyagot a Bérbeadó Bérleti Szerződésben meghatározott raktárából elszállítani, valamint a Bérleti Szerződésben a bérleti időtartam utolsó napjaként meghatározott napon a bérelt anyagot a Bérbeadó raktárába visszaszállítani. A szállítással összefüggő költségeket a Bérlő viseli. A Bérlő köteles biztosítani a Bérbeadó raktárából történő el-, illetve visszaszállításkor a bérelt anyag szakszerű szállítását. A szakszerűtlen szállítás és/vagy rendeltetés ellenes használatból eredő károkért a Bérlő teljes polgári jogi kártérítési felelőséggel tartozik. A Bérlő köteles a bérelt anyagot megszámlálható módon átadni Bérbeadónak.
3.4 Bérlő a bérelt anyag visszaszállítását köteles a visszaszállítás tervezett időpontja előtt 2 munkanappal írásban, telefonon vagy személyesen Bérbeadónak bejelenteni. A bejelentés elmaradásából adódó többletköltségek a Bérlőt terhelik.
3.5 A rendeltetésellenes, rongálás szerű használat súlyos szerződésszegésnek minősül, mely esetben Bérbeadó kártérítési igény mellett a Bérleti Szerződés azonnali felmondására jogosult.
3.6 Az anyagszállító lista aláírását követően a bérelt anyag hiányából és állagsérelméből eredő károk megtérítéséért a Bérlő felelős. A bérelt anyag hiányos visszaszállítása esetén Bérlő köteles megfizetni a hiányzó anyag térítési díját a Bérbeadó által kibocsátott, nyilvános lista alapján. Amennyiben a Bérlő nem olyan tisztasági állapotban szállítja vissza a bérelt anyagot, amilyenben átvette, Bérbeadó jogosult a tisztítás díját Bérlőnek felszámolni. A tisztítási díj megállapítása Bérbeadó által szemrevételezéssel történik és a visszaszállítás időpontjában azonnal közlésre kerül Bérlő felé. A térítési, illetve tisztítási díj megfizetése készpénzben vagy azonnali átutalással történhet.
3.7 A Bérlő a Bérleti Szerződést aláíró képviselője, mint természetes személy készfizető kezesként kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Bérlő a Bérbeadóval szemben, a Bérleti Szerződés alapján keletkező tartozásait határidőben nem fizeti meg, úgy maga fog helyette teljesíteni. Kezes a készfizető kezességet 5 év határozott időre vállalja.
3.8 Bérlő kijelenti, hogy a Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj összegére fedezettel rendelkezik. A bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával kijelenti, hogy vele szemben csőd-, végelszámolási-, végrehajtási vagy felszámolási eljárás, vagy a fizetőképességét veszélyeztető más bírósági vagy hatósági eljárás vagy egyéb körülmény nincs folyamatban és nem áll fenn olyan helyzet, ami ilyen eljárás megindulását vagy körülmény előállását vetítené elő. Kijelenti továbbá azt is, a Bérleti Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek teljesítésére ténylegesen képes. Ezen állapotban történő negatív változás esetén Bérbeadó jogosult a fizetési módot egyoldalúan előre utalásra változtatni.
3.9 Amennyiben a Bérlő képviseletében eljáró személyében változás áll be, ezt a Bérlő köteles a Bérbeadóval haladéktalanul közölni.
3.10 Bérlő tudomásul veszi, hogy bérleti díj fizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha Bérbeadótól független okok miatt a bérelt anyagot nem tudja használni.

  1. Bérbeadó jogai és kötelességei

4.1 A Bérbeadó a vonatkozó jogszabályi előírások és a Bérleti Szerződés feltételei szerint szavatol azért, hogy a bérelt anyag az átadás időpontjában megfelel a vonatkozó nemzeti szabványoknak. A bérelt anyag alkalmas a tűz-, baleset és munkavédelmi előírások betartása mellett szabályos, folyamatos és biztonságos munkavégzésre, továbbá a vonatkozó építésügyi szabványoknak és a kötelező szakmai előírásoknak megfelel. Bérbeadó szavatolja, hogy a bérelt anyag a gyártó által kiadott termékkézikönyvben, használati útmutatóban, illetve a megfelelőségi tanúsítványban meghatározott követelményeknek megfelel.
4.2 A Bérbeadó szavatossági felelőssége nem áll fenn abban az esetben, ha a Bérbeadó által biztosított anyagot a Bérlő más anyagával összekeveri. Bérbeadó csak a saját anyagát köteles visszaszállításkor átvenni.
4.3 A Bérbeadó által a Bérleti Szerződés azonnali felmondása esetén Bérlő köteles a felmondás közlésétől számított legkésőbb 2 munkanapon belül a bérelt anyagot Bérbeadó részére visszaszállítani. Bérlő köteles a Bérleti Szerződésben megállapodott bérleti idő utolsó napjára a bérelt anyagot Bérbeadó részére visszaszállítani. Amennyiben Bérlő a visszaszállításra vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Bérbeadó a birtokháborítás és/vagy kártérítés jogkövetkezményei nélkül jogosult az anyagokat elbontani és visszaszállítani, a Bérlő költségviselése mellett. Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy az anyagok fentiek szerinti esetben történő elbontását és visszaszállítását biztosítani és tűrni köteles.
4.4 A Bérbeadó a bérelt anyagon fennálló tulajdonjogát kifejezetten fenntartja. A bérelt anyag Bérbeadó tulajdona. A bérelt anyag a Bérbeadó írásbeli beleegyezése nélkül harmadik félnek nem adható oda, nem adható el, nem adható kölcsönbe vagy bérbe, illetve nem szállítható el a Bérleti Szerződésben meghatározott helyszínről. Átszállítás egyik épületről a másikra is csak a Bérbeadó külön írásbeli hozzájárulásával történhet. A bérelt anyag meglétét és állapotát Bérbeadó képviselője a bérleti időtartam bármelyik időpillanatában ellenőrizheti. Jelen pontban foglaltak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely azonnali felmondást alapoz meg.

  1. Adatkezelés

5.1 A Sze-kat Kft állvány-, és zsaluanyag bérbeadásával, építőipari szolgáltatásával kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli az ügyfelek beleegyezésével, ami a szerződéskötés feltétele:

1./ magánszemély esetén: név, születési név. születési idő és hely, anyja neve, adóazonosító jel, lakcím, telefonszám, e-mail cím
2./ jogi személy esetén: cégkivonatban szereplő adatok, telefonszám, e-mail cím
Fenti adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint kezeli.
Az adatok kezelője:
Sze-kat Kft. 7622 Pécs, Nyírfa u. 18.
cégjegyzékszám:
e-mail: info@sze-kat.hu
Az adatkezelés célja: az alapjául szolgáló jogviszony teljesítése és bizonyítása
Az adatkezelés időtartama: az annak alapjául szolgáló jogviszonyból eredő kötelezettségek megszűnéséig tart.
Az állvány-, és zsaluanyag bérbeadásának, ill. az építőipari szolgáltatásról szóló szerződéskötésnek a feltétele a fenti adatok megadása. Az ügyfél kérheti adatainak helyesbítését. Az adatok törlését, illetve az adatkezelés korlátozását akkor kérheti az ügyfél, ha az adatkezelés alapjául szolgáló jogviszony lezárult. Direkt marketing, közvetlen üzletszerzés, üzleti tájékoztatás, reklám, akció céljából az adatkezelés csak kifejezett és önkéntes hozzájárulással történik. Az így kezelt adatok a név, cím és e-mail cím, telefonszám. Az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat bármikor, indoklás nélkül e-mailben visszavonható. Ebben az esetben a megadott adatok tovább nem kezelhetők. Az adatokat a cég munkatársai jogosultak megismerni és kezelni. Közzé nem tehetők, harmadik félnek ki nem adhatók. Ez alól kivétel a hatóságok és követelés érvényesítése céljából szükséges kiadása az adatoknak ügyvédnek, követelés kezelő cégnek.A cég az ügyfél adatait számítástechnikai eszközzel kezeli és azoknak biztonságáról gondoskodik. Az adatkezeléssel kapcsolatos reklamációk írásban juttatandók el a cég fenti címére. Ezekre a cég 10 napon belül érdemben válaszol. Az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat adatkezelési jogai megsértése esetén.Ez esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 2/C. postacím: 1530 Budapest, Pf.5.) fordulhat.
5.2 Amennyiben Bérlő a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, Bérbeadó jogosult a Bérlő adatainak követeléskezelőnek való továbbítására. /természetes személy: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím. vállalkozás: cégnév, cégszám, adószám, telefon, e-mail cím, székhely cím, valamint a vállalkozás nevében eljáró személyek adatai: mint természetes személynél/ A követeléskezelő cég a saját belső adatkezelési szabályzata és a rá vonatkozó jogszabályok alapján kezeli Bérlő adatait a követelés és járulékos költségeinek behajtása céljából a peres és peren kívüli eljárásban a behajtás eredményes befejezéséig. A követeléskezelő cég adatkezelési eljárásáért Bérbeadó felelősséget nem vállal.

 

 

Legutoljára frissítve: 2021.04.16 (1.9)